ALPHA LUXE GROUP Privacybeleid voor Persoonsgegevens

Ingangsdatum: 15 april 2019

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (hierna te noemen "ALPHA LUXE"), vertegenwoordigd door Robert Budimir, directeur, is toegewijd aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van individuen volgens Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna te noemen "de Verordening" of "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)").

BELEID OVER HET SYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBESCHERMING

 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Alle inhoud, structuur, teksten, foto's en video's op onze websites zijn beschermd door auteursrecht. Elke reproductie van informatie of gegevens, inclusief het gebruik van teksten of delen van tekst, beelden en video's of enige andere exploitatie of deling, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van ALPHA LUXE. Elk ongeautoriseerd gebruik wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten en is onderworpen aan juridische stappen.

 1. DEFINITIES
 • Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
 • Betrokkene: Een natuurlijk persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Informatiesysteem: De volledigheid van technologische infrastructuur, organisatie, mensen en procedures voor het verzamelen, verwerken, genereren, opslaan, overdragen, weergeven, distribueren en verwijderen van informatie.
 • Toezichthoudende autoriteit: Een onafhankelijke openbare instantie opgericht door de Republiek Kroatië om toezicht te houden op de naleving van de Verordening.
 • Vertrouwelijkheid: De eigenschap van informatie (gegevens) die niet beschikbaar is of wordt onthuld aan onbevoegde entiteiten.
 • Toestemming: Elke vrijwillige, geïnformeerde, eenduidige uitdrukking van de wil van de betrokkene waarmee hij of zij toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.
 • Profilering: Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren.
 • Derden: Elke natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, dienst of ander lichaam, al dan niet behorende tot ALPHA LUXE.
 • Distributiekanalen: De middelen en methoden waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot de producten en diensten van ALPHA LUXE en commerciële informatie en aanbiedingen gerelateerd aan ALPHA LUXE kunnen ontvangen.

III. TOEPASSINGSGEBIED EN DOELSTELLING

Dit privacybeleid stelt een kader vast voor de bescherming van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid bevat regels gerelateerd aan de veiligheid van individuen in verband met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de praktijken geassocieerd met het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

 1. BEGINSELEN VAN GEGEVENSPROCESSING

Het beleid voor bescherming van persoonsgegevens stelt een kader op voor gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid zet regels uiteen met betrekking tot de veiligheid van individuen tijdens het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en praktijken geassocieerd met het vrij verkeer van deze gegevens.

Dit beleid is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens, behalve in gevallen waar de verwerking van zodanige aard is dat het een statistische analyse betreft waarmee een individu niet kan worden geïdentificeerd.

De basisprincipes van gegevensverwerking zijn de fundamentele regels die ALPHA LUXE volgt bij de verwerking van persoonsgegevens van respondenten. Verwerking die wordt uitgevoerd volgens de volgende voorschriften wordt als legaal beschouwd.

 1. Legaliteit, eerlijkheid en transparantie - persoonsgegevens worden legaal, eerlijk en transparant verwerkt met betrekking tot de respondent; In bepaalde situaties zal ALPHA LUXE respondenten moeten vragen om persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke diensten maar wel wettelijk vereist zijn (bijv. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). ALPHA LUXE informeert respondenten transparant over het beheer van hun gegevens, het gebruik of de verwerking ervan, en hoe lang deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt.
 2. Doelbeperking - persoonsgegevens moeten worden verzameld voor uitdrukkelijke en wettelijke doeleinden. Ze mogen alleen verder worden verwerkt op een manier die in overeenstemming is met deze doeleinden als andere verwerking wettelijk vereist is of nodig is voor de kwalitatieve levering van de dienst zelf.
 3. Gegevensminimalisatie - de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zijn passend, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 4. Nauwkeurigheid - persoonsgegevens zijn nauwkeurig en actueel indien nodig; ALPHA LUXE neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat onnauwkeurige persoonsgegevens, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.
 5. Integriteit en vertrouwelijkheid - persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 6. Opslagbeperking - persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van respondenten alleen mogelijk maakt zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 1. VERTROUWELIJKHEIDSPLICHT

Alle medewerkers van ALPHA LUXE moeten zich houden aan de in dit beleid gedefinieerde maatregelen. ALPHA LUXE zorgt ervoor dat derden die in hun samenwerking met ALPHA LUXE toegang krijgen tot persoonsgegevens, bekend zijn met de in dit beleid gedefinieerde maatregelen en zich daaraan houden.

Iedereen die op basis van een arbeidsovereenkomst of enige andere vorm van dienstverband direct of indirect toegang heeft tot persoonsgegevens is verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren en de privacy van het individu te beschermen, inclusief het voorkomen van onbevoegde toegang tot persoonsgegevens en apparatuur die wordt gebruikt bij de verwerking van gegevens.

 1. WETTELIJKHEID VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij ALPHA LUXE erkennen we dat de persoonsgegevens van onze respondenten hun eigendom zijn en behandelen we deze dienovereenkomstig. Echter, we moeten een minimale set van gegevens verwerken om een kwalitatieve dienst te kunnen leveren in overeenstemming met de wet. Daarom, als de respondent weigert de noodzakelijke gegevens te verstrekken, zullen we niet in staat zijn onze assistentie te bieden.

We verwerken de persoonsgegevens van de respondent wanneer we voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 1. a) Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de respondent partij is. b) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. c) Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van ALPHA LUXE. d) De respondent heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hun gegevens. e) Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de respondenten te beschermen.

ALPHA LUXE waardeert uw privacy en zorgt ervoor dat uw toestemming aantoonbaar, vrijwillig, in begrijpelijke taal is geschreven en te allen tijde kan worden ingetrokken. Aanbiedingen voor vastgoed in Istrië die ALPHA LUXE communiceert via beschikbare distributiekanalen worden beschouwd als onderdeel van de dienst en vereisen niet de toestemming van de respondent, zolang de verwerking in overeenstemming is met de in punt IV uiteengezette verwerkingsprincipes. Neem contact met ons op voor meer informatie.

VII. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot hun gegevens:

 1. Recht op toegang - De betrokkene heeft het recht om op elk moment contact op te nemen met ALPHA LUXE om te bevestigen of hun gegevens worden verwerkt en zo ja, toegang tot de gegevens en gerelateerde informatie te vragen, inclusief het recht op bescherming van persoonsgegevens. ALPHA LUXE moet een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken, meestal elektronisch indien elektronisch gevraagd, en kan een redelijke vergoeding in rekening brengen voor extra documenten.
 2. Recht op correctie - De betrokkene heeft het recht om van ALPHA LUXE onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en om onvolledige gegevens aan te vullen. ALPHA LUXE moet eventuele wijzigingen aan de ontvangers van de gegevens meedelen en de betrokkene over die ontvangers informeren indien gevraagd.
 3. Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten) - De betrokkene heeft het recht om verwijdering van hun gegevens te verzoeken, wat onmiddellijk moet worden ingewilligd indien gerechtvaardigd. Indien verwijdering niet mogelijk of verstandig is, moet ALPHA LUXE de gegevens tegen ongeoorloofde verwerking blokkeren en eventuele weglatingen aan de ontvangers van de gegevens meedelen. Indien gevraagd, informeert u de betrokkene over die ontvangers.
 4. Recht op beperking van de verwerking - De betrokkene heeft het recht om van ALPHA LUXE een beperking van de verwerking te verkrijgen onder bepaalde omstandigheden, waaronder bij betwisting van nauwkeurigheid of wettigheid, of de verwerking niet langer nodig is of de legitieme rechten overschrijdt. ALPHA LUXE mag echter nog steeds persoonsgegevens verwerken voor zover de toepasselijke regelgeving dit toestaat.
 5. Recht op dataportabiliteit - De betrokkene kan persoonsgegevens die op hem betrekking hebben ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en automatisch wordt uitgevoerd.
 6. Recht van bezwaar - De betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens indien gebaseerd op legitieme belangen van ALPHA LUXE of directmarketingdoeleinden. ALPHA LUXE mag de verwerking voortzetten als het legitieme redenen kan aantonen om dit te doen of om wettelijke aanspraken in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 7. Recht op intrekking van toestemming - De betrokkene kan zijn toestemming op elk moment intrekken, wat net zo eenvoudig moet zijn als het geven ervan. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
 8. Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid - De betrokkene heeft recht op vergoeding van materiële of immateriële schade als gevolg van schendingen van de toepasselijke wettelijke bepalingen door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

VIII. INFORMATIEVERSTREKKING

ALPHA LUXE zorgt ervoor dat de respondent alle benodigde informatie ontvangt wanneer persoonsgegevens worden verzameld, of wanneer deze gegevens niet rechtstreeks van de respondent zijn verkregen. Ook wordt de respondent geïnformeerd over zijn rechten zoals beschreven in het vorige artikel. ALPHA LUXE publiceert informatie over gegevensbescherming op de officiële website.

 1. REGISTRATIE EN OPSLAG

ALPHA LUXE heeft een registratiesysteem voor persoonsgegevens en onderhoudt dit zorgvuldig. De verwerking van deze gegevens gebeurt enkel wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.

Persoonsgegevens zijn passend, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. ALPHA LUXE neemt passende technische en organisatorische maatregelen, met inachtneming van de aard, omvang, context en doeleinden van de gegevensverwerking, evenals de risico's van verschillende niveaus van waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van de respondenten.

Wettigheid van de Verwerking

ALPHA LUXE staat het ongeautoriseerde verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens niet toe. Toegang tot gegevens wordt alleen verleend wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van specifieke zakelijke taken. Het is werknemers van ALPHA LUXE ten strengste verboden om respondentgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet overeenkomen met de voorwaarden zoals gedefinieerd in Hoofdstuk VI.

Door toepasselijke wetgeving (bijv. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) heeft ALPHA LUXE het recht om een deel van de persoonsgegevens te inspecteren en te verwerken, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen of om de Overeenkomst met de respondent te handhaven.

Bescherming van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en verlies. Beschermingsmechanismen worden toegepast ongeacht de vorm waarin de gegevens worden opgeslagen - papier of elektronisch.

ALPHA LUXE verzamelt en bewaart persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om het doel van de verwerking te vervullen. ALPHA LUXE verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant zijn en neemt alle benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens nauwkeurig, volledig en indien nodig actueel zijn.

Persoonsgegevens worden op zo min mogelijk locaties bewaard en moeten daar adequaat worden beschermd. Toegang tot persoonsgegevens mag alleen worden verleend op basis van zakelijke behoeften.

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met ALPHA LUXE via de contactgegevens die zijn gepubliceerd op de officiële website of in pre-onderhandelingsinformatie. Als zij van mening zijn dat hun rechten inzake gegevensverwerking zijn geschonden, kunnen zij een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

 1. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR VERWERKING EN RECHT VAN BEZWAAR

ALPHA LUXE verwerkt de gegevens van respondenten volgens gunstige wettelijke en andere regelgeving die van toepassing zijn op het voorkomen van witwassen van geld, en ter controle en preventie van fraude en witwassen, uitgevoerd door Europese Unie normen, standaarden en aanbevelingen van instanties of nationale toezichthoudende autoriteiten.

In overeenstemming met de Verordening geeft ALPHA LUXE respondenten het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor direct marketing, of dit nu gaat om initiële of verdere verwerking.

 1. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Snellere en betere dienstverlening. Bij het aangaan van een zakelijke samenwerkingsovereenkomst kan ALPHA LUXE de persoonsgegevens van de respondent overdragen aan een externe partner met professionele competenties. Deze partner biedt voldoende garanties voor passende bescherming van persoonsgegevens en met wie ALPHA LUXE een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend. Dit geldt ook voor zakelijke samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten die zijn geregistreerd voor vastgoedbemiddeling in Istrie, advocatenkantoren, architectenbureaus, landmeetkantoren, etc.

Verder kan ALPHA LUXE in het kader van reclamediensten (Istraplakati) toegang tot uw persoonlijke informatie geven aan haar partners die optreden als verwerkers. Deze derde partijen volgen alleen de instructies van ALPHA LUXE. Ze hebben alleen toegang tot uw gegevens om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Ze zijn onderworpen aan dezelfde regels voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid als ALPHA LUXE. ALPHA LUXE moet uw toestemming verkrijgen voordat uw gegevens worden doorgestuurd voor direct marketing.

Bovendien kunnen uw gegevens worden doorgestuurd op basis van het volgende:

 • als reactie op juridische of administratieve procedures van welke aard dan ook of handhavingsmaatregelen die zijn aangevraagd door de bevoegde autoriteiten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de rechten en veiligheid van het individu en het eigendom van ALPHA LUXE te beschermen, inclusief het moeten naleven van dit privacybeleid en het voorkomen van technische, veiligheids- of fraudekwesties.

XII. INCIDENTBEHEER EN RECHT VAN KLACHT

ALPHA LUXE neemt alle mogelijke maatregelen om de persoonsgegevens van de respondenten te beschermen. Bovendien moeten alle medewerkers de verantwoordelijke persoon op de hoogte stellen in het geval van een incident met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of een datalek. ALPHA LUXE moet het incident binnen 72 uur na kennisgeving van de schending melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien mogelijk.

Daarnaast stelt ALPHA LUXE de respondent zonder onnodige vertraging op de hoogte van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van individuen. De respondent heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) in het geval van een incident met betrekking tot zijn gegevens of als hij van mening is dat ALPHA LUXE zijn rechten schendt zoals gedefinieerd door de Verordening.

XIII. SLOTBEPALINGEN

Dit beleid treedt in werking op de dag van de vaststelling.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Robert Budimir Directeur