Algemene Voorwaarden voor Vastgoedmakelaardijdiensten door ALPHA LUXE GROUP

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") regelen de zakelijke relatie tussen ALPHA LUXE GROUP doo (hierna te noemen "Bemiddelaar") en een natuurlijk of rechtspersoon (hierna te noemen "Klant") die een schriftelijke bemiddelingsovereenkomst aangaat met de Bemiddelaar. Deze Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst tussen de Bemiddelaar en de Klant. De Klant erkent en stemt in met deze Voorwaarden door de bemiddelingsovereenkomst volledig te voltooien.

BEGRIPPEN EN HUN BETEKENIS

Artikel 2

 1. De Vastgoedmakelaar of Makelaar is ALPHA LUXE GROUP d.o.o., een besloten vennootschap gevestigd op Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Kroatië, die voldoet aan de voorwaarden voor vastgoedmakelaardij zoals voorgeschreven door de Wet op Vastgoedmakelaardij (hierna te noemen "Bemiddelaar").
 2. Een vastgoedbemiddelingsagent is een natuurlijk persoon die geregistreerd staat in het Register van vastgoedbemiddelingsagenten en in dienst is van de Makelaar of in dienst is bij een rechtspersoon die een samenwerkingsovereenkomst heeft met de Makelaar of een persoonlijke samenwerkingsovereenkomst heeft met de Bemiddelaar (hierna te noemen "Agent").
 3. Vastgoedbemiddeling omvat de handelingen van vastgoedmakelaars bij het verbinden van de opdrachtgever en een derde partij, alsook het onderhandelen en voorbereiden van het afsluiten van juridische transacties met betrekking tot een bepaald onroerend goed, in het bijzonder die met betrekking tot kopen, verkopen, ruilen, huren, leasen, etc.
 4. De Klant is een natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijke bemiddelingsovereenkomst aangaat met een Vastgoedmakelaar.
 5. Een derde partij is elke persoon die de Vastgoedmakelaar probeert te verbinden met de Klant om te onderhandelen over het afsluiten van juridische transacties met betrekking tot een bepaald onroerend goed, ongeacht of de Makelaar ook een bemiddelingsovereenkomst heeft met de Derde Partij (hierna te noemen "Derde Partij").
 6. Onroerend goed verwijst naar een deel van het aardoppervlak en alles wat permanent verbonden is met het land op of onder het oppervlak, zoals bepaald door de algemene verordening inzake eigendom en andere fundamentele rechten.
 7. De makelaarskosten zijn het bedrag dat de opdrachtgever moet betalen aan de Makelaar voor makelaarsdiensten.

AANBOD

Artikel 3

Het aanbod van de Bemiddelaar is gebaseerd op schriftelijke en mondelinge informatie ontvangen van de Klant. De Klant dient zich bewust te zijn van de mogelijkheid van fouten in de beschrijving en prijs van het vastgoed en de mogelijkheid dat het geadverteerde onroerend goed reeds is verkocht, verhuurd of teruggetrokken uit de verkoop door de eigenaar van het onroerend goed. De Makelaar is niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijving of prijs van het onroerend goed, of eventuele kwesties gerelateerd aan het terugtrekken van de eigenaar van het vastgoed uit de transactie. De aanbiedingen en kennisgevingen dienen door de Klant vertrouwelijk te worden gehouden en mogen alleen aan derden worden bekendgemaakt met schriftelijke goedkeuring van de Bemiddelaar.

Indien de ontvanger van het aanbod van de Bemiddelaar al bekend is met het aangeboden onroerend goed, dient deze de Makelaar daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail of aangetekende post.

VASTGOED BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

Artikel 4

De Vastgoed Bemiddelingsovereenkomst (hierna: Overeenkomst) verwijst naar de overdracht of vestiging van specifieke rechten op onroerend goed en/of activa verbonden aan onroerend goed. De Makelaar, als bemiddelaar, is verantwoordelijk voor het vinden en in contact brengen met derde partijen om te onderhandelen en de juridische transactie namens de Klant te sluiten. De Klant moet de Makelaar een bemiddelingsvergoeding (hierna: Vergoeding) betalen als de juridische transactie wordt voltooid. Dit omvat het sluiten van een voorovereenkomst waarmee de contractpartijen overeenkomen om een centrale overeenkomst aan te gaan. De Overeenkomst wordt schriftelijk opgesteld voor een specifieke periode.

Indien de contractpartijen verschillende opvattingen hebben over de looptijd van de overeenkomst, eindigt de Overeenkomst na 12 maanden vanaf de datum van de overeenkomst en kan deze meerdere malen worden verlengd door wederzijdse overeenstemming.

EXCLUSIEVE BEMIDDELING - EXCLUSIEVE OVEREENKOMST

Artikel 5

De Exclusieve Bemiddelingsovereenkomst verplicht de Klant om geen andere tussenpersoon in te huren voor de bemiddelde werkzaamheden. Indien de Klant een juridische transactie afsluit buiten de Bemiddelaar om tijdens de Exclusieve Bemiddelingsovereenkomst, waarvoor de Bemiddelaar een bemiddelingsopdracht had, dient de Klant de Bemiddelaar een bemiddelingsvergoeding en eventuele extra kosten te betalen die gemaakt zijn tijdens de bemiddeling. De Bemiddelaar moet de Klant informeren over de juridische gevolgen van de exclusiviteitsclausule voordat de exclusieve bemiddelingsovereenkomst wordt gesloten. Een contract voor exclusieve bemiddeling dat voor een bepaalde periode is afgesloten, eindigt wanneer het contract waarvoor bemiddeld werd is voltooid of wanneer de afgesproken periode verstrijkt.

BEËINDIGING BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

Artikel 6

Een bemiddelingsovereenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten, eindigt na het verstrijken van de afgesproken termijn indien de overeenkomst die onderwerp was van de bemiddeling niet binnen die periode is voltooid. Als de Klant verplicht is om te betalen voor kosten die gemaakt zijn door de Makelaar, moet de Klant deze kosten vergoeden. De Klant kan de bemiddeling annuleren als de annulering niet in strijd is met het principe van goede trouw.

VERPLICHTINGEN VAN DE BEMIDDELAAR

Artikel 7

De bemiddelaar is met name verplicht om de volgende acties uit te voeren bij het bemiddelen voor de afsluiting van een onroerendgoedverkoop, -verhuur of -huurovereenkomst: het verstrekken van documentatie die het eigendom bewijst, het uitvoeren van noodzakelijke handelingen om het onroerend goed op de markt te presenteren, het passend adverteren van het onroerend goed, en het uitvoeren van alle andere activiteiten die zijn overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst die verder gaan dan de gebruikelijke presentatie.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Artikel 8

Bij het aangaan van een Bemiddelingsovereenkomst met de Bemiddelaar, verbindt de Klant zich tot de volgende verplichtingen: het verschaffen van bewijs van het nakomen van verplichtingen jegens derden, het informeren van de Makelaar of het onroerend goed het gemeenschappelijke eigendom is van de Klant en zijn/haar partner, en het verschaffen van een energiecertificaat voor het onroerend goed. Tegelijk met de afronding van de juridische transactie moet de Klant de bemiddelingskosten betalen.

MAKELAARSKOSTEN

Artikel 9

De overeenkomst bepaalt het bedrag van de makelaarskosten, dat kan bestaan uit een percentage van de koopprijs van het vastgoed of een vast bedrag. In het geval van een huur- of leaseovereenkomst zijn de kosten gebaseerd op de maandelijkse huur of leasetermijn, met uitzondering van leasecontracten langer dan 60 maanden (5 jaar), waarbij de vergoeding minimaal 150% van de maandelijkse huur of leasetermijn bedraagt. De afgesproken makelaarskosten omvatten alle activiteiten zoals omschreven in Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Voor activiteiten die niet worden gedekt door Artikel 7 maar wel worden uitgevoerd op verzoek van de Klant, bedraagt het uurtarief voor bemiddeling 50 euro (in woorden: vijftig euro). Indien de Makelaar op verzoek van de Klant extra activiteiten verricht die niet worden gedekt door Artikel 7, moet de Klant de Makelaar vergoeden voor het bemiddelingsuur en de gemaakte kosten. De betalingstermijn is 15 dagen na het optreden van deze kosten.

Artikel 10

Deze overeenkomst valt onder de Wet op Vastgoedbemiddeling, de Wet Burgerlijke Verplichtingen en andere relevante wettelijke voorschriften voor zaken die niet expliciet in deze overeenkomst zijn vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht geworden op 1 januari 2020. Wijzigingen of toevoegingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als de Bemiddelaar deze schriftelijk accepteert. In het geval van een individuele overeenkomst met de opdrachtgever die afwijkt van de bepalingen van deze overeenkomst, zijn de voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomst van toepassing.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o., vertegenwoordigd door Robert Budimir, CEO.

PRIJSLIJST VAN VASTGOEDMAKELAARSKOSTEN

 1. AANKOOP EN VERKOOP:

De commissie wordt berekend als een percentage van de totale aankoopprijs of verkoopprijs, met de hoogste commissie op 6% en de laagste op 4%.

 1. VERKOOP:

De commissie voor bemiddeling bij de verkoop van vastgoed (in rekening gebracht bij de verkoper) bedraagt 2-4%, maar minimaal 1.000,00 euro.

III. AANKOOP:

De commissie voor bemiddeling bij de aankoop van vastgoed (in rekening gebracht bij de koper) bedraagt 2-3%, maar minimaal 1.000,00 euro.

 1. RUIL:

Bij het ruilen van vastgoed wordt van elke betrokken partij een commissie van 2-3% in rekening gebracht, berekend over de waarde van het door elke partij verkregen vastgoed.

 1. HUUR EN VERHUUR:

De commissie wordt berekend als een percentage van de huur en wordt betaald door beide partijen.

Voor het huren en verhuren wordt de commissie in rekening gebracht bij zowel de verhuurder als de huurder, en het percentage is gebaseerd op de maandelijkse huur: • Minimaal 100% voor huren of leases tot 11 maanden • 100% voor huren of leases tussen 12 en 59 maanden • Minimaal 150% voor huren of leases van 60 maanden (5 jaar) of meer Op alle tarieven is btw van toepassing.

Bedrijfsnaam: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge
Hoofdkantoor: Mate Vlašića 17, Poreč
Geregistreerd bij de Handelsrechtbank in Pazin, maatschappelijk kapitaal HRK 20.000,00, volledig betaald.
MBS: 130092679, OIB: 69925939724
Transactierekeningen: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, geopend bij Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.
Bestuursleden: Robert Budimir, directeur (vertegenwoordigt het bedrijf onafhankelijk en individueel).
Deze prijzen zijn onderhevig aan de Wet op Vastgoedbemiddeling en andere toepasselijke wettelijke voorschriften.